Załóż konto | Moja lista (0) | Pomoc | Zaloguj się
 


POLSKA PLATFORMA KULTURY ŁĄCZY POLONIĘ NA ŚWIECIE.
 

Jeśli jesteś twórcą, artystą lub pasjonatem, masz okazję, żeby właśnie u nas się zaprezentować.
To idealne miejsce żeby pokazać się naszym rodakom mieszkającym w najróżniejszych zakątkach świata.
Tv Culture ma na celu poznawanie, integrowanie i porozumiewanie się ze sobą kulturalnych środowisk polonijnych.


Tv Culture jest projektem kulturowym Stowarzyszenia Dziedzictwo Kultury


Gazeta Klub Muzyczny Klub Plastyczny Klub Foto Przystań Literacka Patronaty Wydarzenia

 

Kanały Video:   Filmy ze świata   Folklor   Imprezy   Muzyka   Naszym Dzieciom   Pasje   Plastyka   Poezja   Taniec

Regulamin

 1. Korzystanie z witryny internetowej Tv Culture oraz wszelkich produktów, kanałów, oprogramowania, wgranych danych i usług, dostarczonych użytkownikowi przez Tv Culture na Witrynie Internetowej lub z niej pochodzących lub za jej pośrednictwem (w niniejszym dokumencie zwanych łącznie „Usługami") podlega warunkom niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin stosuje się do wszystkich użytkowników Usług, w tym użytkowników, którzy również zamieszczają Treści przy użyciu Usług. „Treści" obejmują materiały tekstowe, oprogramowanie, skrypty, grafikę, zdjęcia, dźwięk, muzykę, nagrania wideo, materiały audiowizualne, elementy interaktywne i inne materiały, które użytkownik może przeglądać, do których może uzyskać dostęp lub które może zamieścić przy użyciu Usług.
 3. Użytkownik powinien zaakceptować regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Usług. W przypadku ich nie przyjęcia użytkownik nie powinien korzystać z Usług.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług Tv Culture będzie traktował korzystanie z nich jako akceptację Regulaminu. Tv Culture zastrzega sobie prawo dokonania zmian w regulaminie, np. w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa lub regulacjach bądź zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Usług. Z tego powodu użytkownik powinien regularnie sprawdzać, czy regulamin nie uległ zmianie. Zmieniona wersja regulaminu zostanie umieszczona pod adresem http://tvculture.pl/regulamin.html Użytkownik, który nie akceptuje regulaminu, jest zobowiązany zaprzestać korzystania z Usług. Korzystanie przez użytkownika z Usług po dniu umieszczenia nowego regulaminu zostanie potraktowane jako jego akceptacja.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Tv Culture może przerwać (na stałe lub tymczasowo) świadczenie Usług (lub dowolnych elementów w ramach Usług) na rzecz użytkownika lub ogółu użytkowników wedle wyłącznego uznania Tv Culture, bez uprzedniego zawiadamiania użytkownika. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Usług w dowolnym czasie. Użytkownik nie musi zawiadamiać Tv Culture o zaprzestaniu korzystania z Usług.
 6. Użytkownik uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu - oraz, że Tv Culture nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich z tytułu - naruszenia zobowiązań wynikających z regulaminu oraz z tytułu skutków takiego naruszenia (w tym ewentualnych strat lub szkód poniesionych przez Tv Culture).
 7. Użytkownik może przekazywać Treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niezależnie od tego, czy Treści zostaną opublikowane, Tv Culture nie gwarantuje zachowania poufności Treści.
 8. Treści nadesłane przez Użytkownika zamieszcza administrator. Użytkownik nie ma możliwości samodzielnego dodawania lub usuwania Treści.
 9. W celu usunięcia nadesłanych przez siebie Treści, Użytkownik powinien skontaktować się z administratorem.
 10. Tv Culture zastrzega sobie prawo do niezamieszczania Treści, które uzna za niewłaściwe w szczególności pornografii oraz przemocy.
 11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne Treści oraz skutki ich zamieszczenia lub opublikowania.
 12. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że posiada (oraz, że podczas korzystania z Usług będzie nadal posiadał) wszystkie konieczne licencje, prawa, zgody i zezwolenia wymagane w celu umożliwienia używania przez Tv Culture jego Treści w celu świadczenia Usług przez Tv Culture, oraz w celu używania jego Treści w sposób określony dla Usług oraz w niniejszym Regulaminie.
 13. Użytkownik zgadza się nie zamieszczać ani nie przesyłać Treści, o ile te zawierałyby treści, których posiadanie jest dla użytkownika nielegalne w kraju, którego jest rezydentem, lub których wykorzystywanie bądź posiadanie przez Tv Culture w związku ze świadczeniem Usług jest nielegalne.
 14. Użytkownik zobowiązuje się, że Treści zgłaszane przez niego do Usług nie będą zawierać żadnych materiałów będących przedmiotem praw majątkowych osób trzecich (w tym praw ochrony prywatności i praw do kontroli wykorzystania wizerunku), chyba że użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od prawowitego właściciela.
 15. W momencie powzięcia wiadomości o każdym potencjalnym naruszeniu niniejszego regulaminu Tv Culture zastrzega sobie prawo, swobodnego i nie obwarowanego koniecznością uprzedniego zawiadomienia, decydowania, czy Treści spełniają wymagania stawiane w niniejszym regulaminie zgłaszanym treściom oraz może uniemożliwić użytkownikowi zamieszczanie Treści naruszających niniejszy Regulamin.
 16. Przesyłając do Tv Culture lub zamieszczając w jego witrynach Treści, użytkownik udziela: Tv Culture nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na korzystanie z Treści, powielanie takich Treści, ich rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, ich wystawianie bądź wykonywanie w związku ze świadczeniem Usług i prowadzeniem działalności Tv Culture, w tym m.in. do promowania i rozpowszechniania Usług w części lub całości (wraz z utworami zależnymi) niezależnie od formatu nośnika i sposobu przekazywania materiału.
 17. Użytkownik przysyłający Treści zgadza się na ich emisję i retransmisję w nieograniczonej ilości nadań. Zgadza się także na wprowadzenie ich do pamięci komputera i sieci multimedialnej to jest internetu i wykorzystanie na stronie www.tvculture.pl , oraz oświadcza, iż osoby występujące w zamieszczonym materiale wyraziły zgodę na emisję filmu i stwierdziły, że emisja ta nie naruszy ich dóbr osobistych. Z tytułu powyższych oświadczeń ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych, oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Tv Culture, zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich, oraz zwolnienia Tv Culture od obowiązku świadczenia z tego tytułu.
 18. Usługi są świadczone „w stanie w jakim są", dlatego też Tv Culture nie udziela użytkownikowi jakichkolwiek gwarancji ani nie składa mu zapewnień w ich zakresie.
 19. W szczególności Tv Culture nie składa użytkownikowi oświadczeń ani zapewnień, że: korzystanie przez użytkownika z Usług spełni oczekiwania użytkownika, korzystanie przez użytkownika z Usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne czy też wolne od usterek, informacje uzyskane przez użytkownika w ramach korzystania przez niego z Usług będą dokładne lub wiarygodne, oraz że wady działania lub funkcjonalności oprogramowania udostępnianego użytkownikowi w ramach Usług zostaną usunięte.
 20. Regulamin oraz relacja pomiędzy użytkownikiem a Tv Culture podlegają przepisom prawa polskiego. Użytkownik i Tv Culture zgodnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich we wszystkich kwestiach prawnych wynikających z Regulaminu. Niezależnie od powyższego użytkownik zgadza się, aby Tv Culture przysługiwało prawo występowania o środki zabezpieczenia tymczasowego (lub inne równoważne im doraźne środki prawne) w każdej jurysdykcji.
The Terms and Conditions text